about us

We are HAG-r.

==============================
HAG-r
kitaku izumidai 4-7-10
Kobe-city
Hyogo-ken
JAPAN
Postalcode:651-1141
Tel:81-78-595-7150
mail:
==============================